Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa warunki rejestracji i uczestnictwa w grze terenowej “S.T.A.L.K.E.R. Mazovia ZEW LITU, organizowanej przez grupę DEV założyciela Stalker Mazovia, zwany dalej “Organizatorem”.

2. W imprezie uczestniczą wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych (tzn. pełnoletnie), dysponujące ważnym dowodem osobistym, które dopełniły wszystkich procedur związanych z rejestracją.

3. Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz opisem mechaniki gry. Nieznajomość powyższych dokumentów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. Rażąca ich nieznajomość w dniu imprezy może być przyczyną natychmiastowego wykluczenia uczestnika z imprezy bez prawa do zwrotu składki.

4. Każdy z uczestników biorących udział w grze ma obowiązek dokonać, przed jej rozpoczęciem, akredytacji, podczas której wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości, potwierdzi znajomość Regulaminu oraz zobowiąże się do jego przestrzegania. Akredytacja jest czynnością niezbędną do uzyskania legitymacji koniecznej do wzięcia udziału w grze terenowej.

5. Rejestracja uczestnika jest zakończona w momencie uiszczenia składki. Impreza ma charakter niezarobkowy – całość wpłat graczy zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z imprezą. Szczegółowy budżet imprezy zostanie udostępniony na życzenie zainteresowanych po rozliczeniu imprezy.

6. W przypadku rezygnacji gracza po opłaceniu składki:

 - poniżej 2 tygodni od rejestracji - przedpłata jest zwracana na numer konta, z którego została dokonana

 - powyżej 2 tygodni od rejestracji - przedpłata nie zostaje zwrócona a wpłacona kwota zostaje wykorzystana do pokrycia kosztów organizacji imprezy. Dopuszczalne jest przekazanie praw do uczestnictwa w imprezie osobie trzeciej.

7. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń technicznych wydawanych przez organizatorów oraz osoby upoważnione, zwane dalej "Moderatorami Gry". Moderatorzy Gry na żądanie gracza mają obowiązek okazania legitymacji opisanej jako “Legitymacja Moderatora Gry”.

8. Od uczestników gry wymagana jest odpowiednia stylizacja ubioru i wyposażenia. W przypadku braku takowej w dniu imprezy, organizator może odmówić danej osobie uczestnictwa w grze, bez prawa do zwrotu składki. Przykładowe stylizacje są umieszczone na stronie internetowej imprezy. Wątpliwości odnośnie stroju należy wyjaśniać najdalej 7 dni przed imprezą za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie odpowiedzi na wiadomości potwierdzające rejestrację gracza.

9. W trakcie rozgrywki, we wszystkich lokalizacjach bezwzględnie wymagana jest ochrona oczu. Wymaga się stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG. Osoby nieposiadające odpowiedniej ochrony oczu mają całkowity zakaz wstępu na teren imprezy.

10. Zabrania się stosowania replik opartych na systemie RAM. Każdy z graczy może zostać poproszony w dowolnym momencie przez Moderatora o przetestowanie repliki na chronometrze. Użycie innych replik niż ASG (w tym tzw nerf-gunów.) musi zostać wcześniej indywidualnie uzgodnione z organizatorami. Dozwolone jest używanie wyłącznie replik ASG, których prędkość wylotowa nie przekracza

 - Pistolety do 350 fps (przy pocisku o masie 0,20g).

 - Karabiny szturmowe do 450 fps (przy pocisku o masie 0,20g).

 - Karabiny Snajperskie, tylko 2 i 4 takty do 600 fps. (przy pocisku o masie 0,20g).

11. Wszystkie repliki ASG zostaną sprawdzone przez Organizatora pod kątem prędkości wylotowej pocisku i oznaczone jako dopuszczone do gry. Zabronione jest używanie replik bez tego oznaczenia.

12. Amunicja używana podczas rozgrywki jest dostarczona wyłącznie przez Organizatora. Będzie specjalnie oznakowana. Zakaz używania własnej amunicji. W grze mogą być dostępne bronie miotające inną amunicję dostarczone wyłącznie przez Organizatora. Wszystkie te bronie są oznaczone.

Dostępne będą kulki o masie:

- pistolety, karabiny 0,25 g

- karabiny snajperskie 0,36

13. Bronie miotające amunicją zdolną do uszkodzenia ciała są bezwzględnie zabronione (łuki, kusze, proce, paintball itp).

14. W grze dopuszczone jest używanie replik broni białej, zwanej dalej “bronią bezpieczną”. Broń bezpieczną należy okazać podczas akredytacji celem oznaczenia jej jako dopuszczonej do gry. Dopuszczone do użycia bez akredytacji są repliki narządów rozpłodowych wykonane z tworzyw elastycznych niezagrażających uszkodzeniami ciała. Broń bezpieczna bez oznaczenia akredytacji oraz pozostałe bronie białe są bezwzględnie zabronione a ich użycie może skutkować karami nałożonymi przez Moderatora Gry, do usunięcia z gry włącznie.

Dopuszcza się ostrze broni białej o długości maksymalnej  30 cm

  • UWAGA!
    Z racji na specyficzny klimat imprezy, w wyborze broni należy zachować umiar. Wszelkiego rodzaju topory orków, młoty bojowe, kiścienie, katany, kostury magów i miecze palladynów, prosimy zostawić w domu.  Nie zostaną one dopuszczone do gry! W 100% "koszernymi" atrapami, z pewnością są:
  • noże  o długości ostrza powyżej 30 cm
  • siekiery/maczety (wyglądające jak siekiery lub maczety, nie jak topory czy miecze!)
  • gazrurki
  • kije baseballowe

15. Sposób oznaczenia replik jako dopuszczone do gry zostanie ogłoszony przez Organizatora podczas akredytacji oraz na odprawie przed rozpoczęciem gry.

16. Strefy bezpieczeństwa (zwane dalej obszarami "off-game") zostaną przez Organizatora specjalnie oznaczone. Na terenach tych obowiązuje zakaz strzelania z replik. Każdy z graczy porusza się tam z rozładowanymi replikami bez podpiętego magazynka. Mimo powyższego, ze względów bezpieczeństwa obowiązkowe jest posiadanie założonej ochrony oczu.

17. Osoby towarzyszące są dopuszczone do uczestniczenia w imprezie jedynie w strefach “off-game” wyłączonych z gry terenowej (parkingi, strefa noclegowa itp). Osoby takie należy zgłosić podczas akredytacji.

18. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się spożywania alkoholu oraz przyjmowania substancji odurzających podczas gry terenowej (pt.18:00-sb.24:00). Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, posiadające repliki niezgodne z regulaminem lub odmawiające poddania się badaniu (alkomat, chronograf), uznaje się za wykluczone z uczestnictwa w grze terenowej. Osoby takie mają obowiązek przebywać wyłącznie na terenie "off-asg".

19. Każdy uczestnik gry zobowiązany jest do posiadania Ubezpieczenia NNW ważnego na terenie gry i podczas całej imprezy, który to fakt poświadcza podpisem pod Regulaminem podczas Akredytacji. Teren imprezy jest terenem niebezpiecznym. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Każdy uczestnik porusza się po terenie rozgrywki na własne ryzyko, przestrzegając regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.

20. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych każdy gracz zobowiązany jest, na żądanie dowolnego innego uczestnika imprezy, do niezwłocznego okazania swojego identyfikatora, który otrzyma na początku imprezy podczas rejestracji.

21. Rozgrywka może zostać przerwana lub wstrzymana na skutek zdarzenia losowego (nieszczęśliwy wypadek, wtargnięcie na teren osób postronnych, interwencja służb porządkowych itd.) w każdym jej momencie, w skrajnym przypadku gra może zostać przedwcześnie zakończona, bez zwrotu składki uczestnikom.

22. Na terenie imprezy obowiązuje zachowanie czystości i porządku. Śmieci należy wrzucać do przeznaczonych na nie worków, które znajdują się w głównych lokacjach (off-game, bar, baza wojskowa, bazy frakcji itp...). Organizator zapewnia graczom dodatkowe worki na śmieci wydawane na zgłoszenie gracza.

23. Podczas imprezy, ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych (ładunków wybuchowych, świetlnych, ogłuszających, dymnych, łzawiących czy jakichkolwiek innych środków o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów) bez obecności i bezpośredniego nadzoru organizatorów. Po zapadnięciu zmroku dopuszczalne jest używanie świateł chemicznych.

24. Palenie ognisk na terenie imprezy dopuszczalne jest jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów. Bezwzględnie zakazane jest pozostawianie ognisk bez nadzoru.

25. Obowiązuje całkowity zakaz strzelania do zwierząt oraz osób nieuczestniczących w grze, które mogłyby przypadkiem pojawić się na terenie imprezy. Pamiętajmy, że rozgrywka odbywa się częściowo w terenie leśnym.  Każdy z graczy przed oddaniem strzału ma obowiązek upewnić się czy przeciwnik bierze udział w rozgrywce (np. posiada ochronę oczu). W przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie rozgrywki, gracze powinni zwrócić im uwagę, wskazując na zagrożenia płynące z przebywania na terenie, oraz niezwłocznie zawiadomić organizatorów.

26. Bezpłatny parking dla wszystkich uczestników imprezy znajduje się w strefie off-asg. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt (w tym fotograficzny, samochody, repliki broni itp...) zagubiony, zniszczony, skradziony lub uszkodzony w czasie trwania imprezy. W szczególności dotyczy to pojazdów pozostawionych zbyt blisko terenu rozgrywki.

27. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie i mechanice gry, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie mają organizatorzy i/lub moderatorzy gry.

28. Rejestrując się na imprezę uczestnik wyraża zgodę na rejestrację swojego wizerunku na potrzeby dokumentacji multimedialnej imprezy, oraz późniejsze wykorzystanie/publikację materiałów zarejestrowanych z jego udziałem.

29. Każdy z uczestników imprezy kwituje na miejscu podpisem znajomość powyższego regulaminu, oświadczając jednocześnie iż wie o zagrożeniach płynących z uczestnictwa w rozgrywkach z użyciem replik ASG. Odmowa podpisu, w dniu imprezy, równoznaczna jest z rezygnacją z uczestnictwa bez prawa zwrotu składki.